"אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך, ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש הא- להים באמת, ייעור משנתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם... ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' והבן זה מאד" (רמב"ם מו"נ, ח"ג נ"ב)

 

כללי התנהגות:

תלמידת אולפנה  תדבר בצורה ראויה ומכבדת עם חברותיה ומוריה. על התלמידות להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שלא מלמד אותן באופן ישיר. בפניה לאיש חינוך יש לקרוא לו/לה "המורה" ולא בשם הפרטי.

 

שמירה על רכוש וכללי נקיון:

התלמידות זכאיות ללמוד בסביבה אסטטית נקייה ונעימה, ולכן נעשו במהלך החופש עבודות צביעה וקישוט בכל כיתות האולפנה. קיימת חובת שמירה על רכוש פרטי וציבורי. שמירה על ניקיון ושלמות השולחנות , הדלתות והקירות. כמו כן נדרשות התלמידות לשמור על ספרי הלימוד אותם הן מקבלות בהשאלה. תלמידה שתמצא משחיתה/מלכלכת רכוש ציבורי תחויב בניקיונו או בתשלום עבור התיקון.

 

אולפנה ללא ניידים

אנחנו ממשיכים בקו החינוכי של "הנמענת זמינה ללמידה" ולא יתאפשר שימוש במכשירים ניידים במהלך יום הלימודים כולו (מלבד הפסקת הצהרים). כלל זה מחייב את כל באי האולפנה. נייד שימצא, או ישמע שלא בזמן המיועד לכך (כולל הטענה) ישמר במזכירות לשלושה ימים ויימסר לידי התלמידה או הוריה לפי שיקול דעת ההנהלה יוקצה במזכירות טלפון לשימוש התלמידות. הורים יכולים להתקשר למזכירות להשאיר הודעה לבתם.

 

קוד לבוש

במסגרת החלטות משרד החינוך נמשיך במסורת התלבושת האחידה. ובנוסף, לפי גדרי ההלכה, ומשום כבוד למקום, התלמידות יכנסו בשערי האולפנה כדלקמן:

  • חולצת תלבושת עד המרפק (ללא גזירות)
  • חצאית שעוברת את הברך גם בישיבה.
  • לא תתאפשר כניסה עם נזמים.
  • שיערה של התלמידה יהיה בצבע אחיד (ובצבעים הטבעיים בלבד).
  • אין להגיע בכפכפי גומי לאולפנה.

פעילות חברתית

האולפנה רואה את הפעילות החברתית כנדבך מרכזי בחינוך ועל כן תתקיים רוב הפעילות החברתית במהלך שעות הלימודים. במהלך השנה יתקיימו שבתות אולפנה וסמינריונים שהם חלק בלתי נפרד מהפעילות החברתית חינוכית. הפעילויות הינן חובה עבור כל תלמידות האולפנה. ונשמח לשיתוף פעולה מלא של ההורים. (ובכלל זה פעילות ימי של"ח, ימי התנדבויות ועוד) בשבתות המתקיימות באולפנה התלמידות ילונו כל התלמידות בחדרי הפנימיה. תלמידה שלא תשתתף באופן קבוע בפעילות חינוכית חברתית לא תוכל לצאת  לטיול השנתי.

 

בטחון ובטיחות

על מנת לשפר את בטחון התלמידות, ועל פי הוראות המנהל לחינוך התיישבותי, פועלת מערכת מצלמות במעגל סגור בשערי האולפנה ובמקומות חיצוניים המצריכים שמירה. אין לאפשר יציאת תלמידות משערי האולפנה באמצע יום לימודים ללא אישור הורים בכתב וללא אישור מאחד מחברי ההנהלה.

 

נוהל בחינות:

בתחילת כל מחצית יחולק לתלמידות לוח מבחנים שיבנה ע"י צוות המחנכים והתלמידות. לוח המבחנים מחייב את התלמידות והמורים כאחד. שינוי מסדר המבחנים/ דחיית מבחן וכדו' באישור הנהלה/רכזת שכבה בלבד. תלמידה שנעדרה ממבחן מסיבה מוצדקת בלבד (מחלה באישור רופא, תיאום מראש מול מחנכת הכיתה) תוכל להשלים את הבחינה במועד ב' מרכזי שיועד לכך באולפנה. במידה ואושר לתלמידה מועד ב' כתיקון מבחן, ציון המבחן הראשון ישמר ויחשב בהתאם.